Jest tra­gedią ludzkości, że roz­wiązu­je ona prob­le­my kos­mo­su, za­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskie.


jest-tra­gedią-ludzkoś-że roz­wiązu­-ona-prob­­my-kos­mo­su-za­nim-jeszcze-roz­wiązała-prob­­my-ziemskie
john steinbeckjesttra­gediąludzkościże roz­wiązu­jeonaprob­le­mykos­mo­suza­nimjeszczeroz­wiązałaziemskiejest tra­gediątra­gedią ludzkościże roz­wiązu­je onaona prob­le­myprob­le­my kos­mo­suza­nim jeszczejeszcze roz­wiązałaroz­wiązała prob­le­myprob­le­my ziemskiejest tra­gedią ludzkościże roz­wiązu­je ona prob­le­myona prob­le­my kos­mo­suza­nim jeszcze roz­wiązałajeszcze roz­wiązała prob­le­myroz­wiązała prob­le­my ziemskieże roz­wiązu­je ona prob­le­my kos­mo­suza­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­myjeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskieza­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskie

Możesz stworzyć wspa­niały prog­ram, który kroi na plas­terki, w kos­tkę oraz roz­wiązu­je wszys­tkie prob­le­my świata, ale będzie be­zużyteczny, jeśli nie ok­reślisz, do cze­go służy.Co to się dzieje z ludźmi? Za­miast z kimś po­gadać o swoich prob­le­mach, to chwy­tają się za używ­ki al­bo chcą ze sobą skończyć... Z każde­go prob­le­mu da się wyjść, ale nie roz­wiązuj­my go za po­mocą jeszcze gor­szych me­tod od da­nego prob­le­mu. Wpa­damy w jeszcze gor­szą dziurę. ~ Mrs Vercetti Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy.Ob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ich. Tworzy je z nicze­go, pod­sy­ca i wzmacnia.-Śmiech jest przy­jem­ny. Ale to tyl­ko plas­ter na krwa­wiące ra­ny. Nie roz­wiązu­je prob­lemów, nie leczy, je­dynie na chwilę ta­muje krwawienie.