Jest tyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi, na­rodów i państw, która jest bez­cenną. Tą rzeczą jest honor.


jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-w życiu-ludzi-na­rodów-i państw-która-jest bez­cenną-tą rzeczą-jest honor
józef beckjesttyl­kojed­narzeczw życiuludzina­rodówi państwktórajest bez­cennątą rzecząjest honorjest tyl­kotyl­ko jed­najed­na rzeczrzecz w życiuw życiu ludzina­rodów i państwktóra jest bez­cennątą rzeczą jest honorjest tyl­ko jed­natyl­ko jed­na rzeczjed­na rzecz w życiurzecz w życiu ludzijest tyl­ko jed­na rzecztyl­ko jed­na rzecz w życiujed­na rzecz w życiu ludzijest tyl­ko jed­na rzecz w życiutyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi

Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Miłość to bez­cenna rzecz, nie wol­no o niej zapominać.Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka...Jest tyl­ko jed­na rzecz głup­sza od op­ty­miz­mu: pesymizm.