Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.


jest-w-moim-kraju-zwyczaj-że-w-dzień-wigilijny-przy-wejściu-pierwszej-gwiazdy-wieczornej-na-niebie-ludzie-gniazda-wspólnego-łamią-chleb-biblijny
cyprian kamil norwidjestmoimkrajuzwyczajżedzieńwigilijnyprzywejściupierwszejgwiazdywieczornejnaniebieludziegniazdawspólnegołamiąchlebbiblijnynajtkliwszeprzekazującuczuciatymchlebiejest ww moimmoim krajukraju zwyczajw dzieńdzień wigilijnyprzy wejściuwejściu pierwszejpierwszej gwiazdygwiazdy wieczornejwieczornej nana niebieludzie gniazdagniazda wspólnegowspólnego łamiąłamią chlebchleb biblijnynajtkliwsze przekazującprzekazując uczuciauczucia ww tymtym chlebiejest w moimw moim krajumoim kraju zwyczajże w dzieńw dzień wigilijnyprzy wejściu pierwszejwejściu pierwszej gwiazdypierwszej gwiazdy wieczornejgwiazdy wieczornej nawieczornej na niebieludzie gniazda wspólnegogniazda wspólnego łamiąwspólnego łamią chlebłamią chleb biblijnynajtkliwsze przekazując uczuciaprzekazując uczucia wuczucia w tymw tym chlebie

Zwykłe Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.zasłony po­ranek łamią sen­nym amo­kiem jeszcze ciało ciepłem no­cy es­tro­gen unosi dzień dobry ra­miona­mi się oplata de­likat­nym po­całun­kiem wi­tać się tak codziennie duszę przy okaz­ji pieszcząc o świ­cie gwiaz­dy uświadczyć Małżeństwo to piekło przy wspólnej sypialni; przy oddzielnych sypialniach jest to jeszcze tylko czyściec; bez wspólnego zamieszkania byłby to na pewno raj.Choćbyś gwiazdy znał na niebie Jeszcze musisz znać... sam siebie.Prokrust: