Jest wielką klęską dla człowieka pokochać prawdziwie i głęboko cudzą żonę, choćby to była żona najpospolitszego i najmarniejszego człowieka - ale prawdziwym nadmiarem nieszczęścia jest pokochać kobietę cnotliwą.


jest-wielką-klęską-dla-człowieka-pokochać-prawdziwie-i-głęboko-cudzą-żonę-choćby-to-była-żona-najpospolitszego-i-najmarniejszego
henryk sienkiewiczjestwielkąklęskądlaczłowiekapokochaćprawdziwiegłębokocudzążonęchoćbytobyłażonanajpospolitszegonajmarniejszegoaleprawdziwymnadmiaremnieszczęściajestkobietęcnotliwąjest wielkąwielką klęskąklęską dladla człowiekaczłowieka pokochaćpokochać prawdziwieprawdziwie ii głębokogłęboko cudzącudzą żonębyła żonażona najpospolitszegonajpospolitszego ii najmarniejszegonajmarniejszego człowiekaczłowiekaaleale prawdziwymprawdziwym nadmiaremnadmiarem nieszczęścianieszczęścia jestjest pokochaćpokochać kobietękobietę cnotliwąjest wielką klęskąwielką klęską dlaklęską dla człowiekadla człowieka pokochaćczłowieka pokochać prawdziwiepokochać prawdziwie iprawdziwie i głębokoi głęboko cudzągłęboko cudzą żonęchoćby to byłabyła żona najpospolitszegożona najpospolitszego inajpospolitszego i najmarniejszegoi najmarniejszego człowiekanajmarniejszego człowiekaale prawdziwymale prawdziwym nadmiaremprawdziwym nadmiarem nieszczęścianadmiarem nieszczęścia jestnieszczęścia jest pokochaćjest pokochać kobietępokochać kobietę cnotliwą

Nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.Człowiek jest najbardziej uzależniony od swojego odbicia w duszy innego człowieka, choćby ta dusza była kretyniczna.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Kochaj głęboko i prawdziwie. Możesz się zranić, ale jest to jedyny sposób, aby przeżyć życie w całości.Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.