Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać.


jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
alfred aleksander konarjestznaczniełat­wiejburzyćniżbu­dowaćszkodzićpo­magaćniena­widzićkochaćjest znacznieznacznie łat­wiejłat­wiej burzyćburzyć niżniż bu­dowaćszkodzić niżniż po­magaćniena­widzić niżniż kochaćjest znacznie łat­wiejznacznie łat­wiej burzyćłat­wiej burzyć niżburzyć niż bu­dowaćszkodzić niż po­magaćniena­widzić niż kochaćjest znacznie łat­wiej burzyćznacznie łat­wiej burzyć niżłat­wiej burzyć niż bu­dowaćjest znacznie łat­wiej burzyć niżznacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować

Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić.Znacznie łat­wiej zacho­wać przez całe życie wier­ność ser­cu niż rozsądkowi.(...) łat­wiej chy­ba zbu­dować so­bie nieśmier­telność niż po­rozu­mieć się z dru­gim człowiekiem.Łat­wiej od­bu­dować zburzo­ne mias­to niż zburzo­ne zaufanie.Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka.Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.