Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać.


jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
alfred aleksander konarjestznaczniełat­wiejburzyćniżbu­dowaćszkodzićpo­magaćniena­widzićkochaćjest znacznieznacznie łat­wiejłat­wiej burzyćburzyć niżniż bu­dowaćszkodzić niżniż po­magaćniena­widzić niżniż kochaćjest znacznie łat­wiejznacznie łat­wiej burzyćłat­wiej burzyć niżburzyć niż bu­dowaćszkodzić niż po­magaćniena­widzić niż kochaćjest znacznie łat­wiej burzyćznacznie łat­wiej burzyć niżłat­wiej burzyć niż bu­dowaćjest znacznie łat­wiej burzyć niżznacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować

Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Znacznie łat­wiej zacho­wać przez całe życie wier­ność ser­cu niż rozsądkowi. -Georges Braque
znacznie-łat­wiej-zacho­wać-przez-całe-życie-wier­ność-ser­cu-ż-rozsądkowi
(...) łat­wiej chy­ba zbu­dować so­bie nieśmier­telność niż po­rozu­mieć się z dru­gim człowiekiem. -Marek Hłasko
łat­wiej-chy­ba-zbu­dować-so­bie-nieśmier­telność-ż-po­rozu­mieć ę-z dru­gim-człowiekiem
Łat­wiej od­bu­dować zburzo­ne mias­to niż zburzo­ne zaufanie. -Karol Bunsch
Łat­wiej-od­bu­dować-zburzo­ne-mias­to-ż-zburzo­ne-zaufanie
Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. -Pierre La Mure
Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. -Marlena Dietrich
piękność-jest dla-ko­biety-ważniej­sza-ż-in­te­ligen­cja-bo mężczyźnie-łat­wiej-przychodzi-pat­rze­nie-ż-myślenie