Jesteśmy jak beczki bez dna tak długo, póki nie zrozumiemy, że mamy dno.


jesteśmy-jak-beczki-bez-dna-tak-długo-póki-nie-zrozumiemy-że-mamy-dno
simone weiljesteśmyjakbeczkibezdnatakdługopókiniezrozumiemyżemamydnojesteśmy jakjak beczkibeczki bezbez dnadna taktak długopóki nienie zrozumiemyże mamymamy dnojesteśmy jak beczkijak beczki bezbeczki bez dnabez dna takdna tak długopóki nie zrozumiemyże mamy dnojesteśmy jak beczki bezjak beczki bez dnabeczki bez dna takbez dna tak długojesteśmy jak beczki bez dnajak beczki bez dna takbeczki bez dna tak długo

Tak długo jak jesteśmy kochani, jesteśmy niezastąpieni; i żaden człowiek nie jest bezużyteczny, jeśli ma przyjaciela.Roz­biegają się przy­jaciele osuszyw­szy do dna beczki.Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie.W miłości O Mój Boże, gdy­by ktoś widział mo­je wnętrze tak jak ja je widzę, al­bo jak my je widzi­my bo prze­cież jes­teś ze mną w tej przytłaczającej niedo­li. Moją duszę tar­ga ogień piekiel­ny już tu na ziemi. Mi­nione wy­darze­nia których doświad­czyłem sku­tecznie spro­wadzały mnie na dno. Zacząłem to ak­cepto­wać nie zdając so­bie spra­wy, że mogę nie mieć siły w os­ta­tecznym roz­rachun­ku na od­bi­cie się od dna.Od­dać WSZYS­TKO dla MIŁOŚCI to jak stanąć na skrzyżowa­niu. Pójdziesz pros­to osiągniesz swój cel. Pójdziesz w tył stoczysz się na dno, a pra­wo i le­wo to za­leży od