Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.


jesteśmy-tym-co-o-sobie-myślimy-wszystko-czym-jesteśmy-wynika-z-naszych-myśli-naszymi-myślami-tworzymy-świat
buddajesteśmytymcosobiemyślimywszystkoczymjesteśmywynikanaszychmyślinaszymimyślamitworzymyświatjesteśmy tymco oo sobiesobie myślimyczym jesteśmywynika zz naszychnaszych myślinaszymi myślamimyślami tworzymytworzymy światco o sobieo sobie myślimywynika z naszychz naszych myślinaszymi myślami tworzymymyślami tworzymy światco o sobie myślimywynika z naszych myślinaszymi myślami tworzymy świat

Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy.Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień.To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.Dla nas nie ma istotnego znaczenia to, o czym myślimy, lecz to, co o tym myślimy.Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy.