Jesteśmy wobec samych siebie, na własnej ziemi jak w nieprzyjacielskim kraju, gdzie postarano się ze wszystkich sił, by każdemu życie uprzykrzyć i utrudzić.


jesteśmy-wobec-samych-siebie-na-własnej-ziemi-jak-w-nieprzyjacielskim-kraju-gdzie-postarano-ę-ze-wszystkich-ł-by-każdemu-życie-uprzykrzyć-i
maria dąbrowskajesteśmywobecsamychsiebienawłasnejziemijaknieprzyjacielskimkrajugdziepostaranosięzewszystkichsiłbykażdemużycieuprzykrzyćutrudzićjesteśmy wobecwobec samychsamych siebiena własnejwłasnej ziemiziemi jakjak ww nieprzyjacielskimnieprzyjacielskim krajugdzie postaranopostarano sięsię zeze wszystkichwszystkich siłby każdemukażdemu życieżycie uprzykrzyćuprzykrzyć ii utrudzićjesteśmy wobec samychwobec samych siebiena własnej ziemiwłasnej ziemi jakziemi jak wjak w nieprzyjacielskimw nieprzyjacielskim krajugdzie postarano siępostarano się zesię ze wszystkichze wszystkich siłby każdemu życiekażdemu życie uprzykrzyćżycie uprzykrzyć iuprzykrzyć i utrudzić

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . .Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety!Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni.Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że wobec sztuki jesteśmy niczym, jesteśmy tylko narzędziem przeznaczenia, i właśnie dlatego trzeba się temu przeznaczeniu dać wypełnić.Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia, jak wtedy, gdy kochamy.