Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność.


jestem-misiem-o-bardzo-małym-rozumku-i-długie-słowa-sprawiają-mi-wielką-trudność
alexander alan milnejestemmisiembardzomałymrozumkudługiesłowasprawiająmiwielkątrudnośćjestem misiemmisiem oo bardzobardzo małymmałym rozumkurozumku ii długiedługie słowasłowa sprawiająsprawiają mimi wielkąwielką trudnośćjestem misiem omisiem o bardzoo bardzo małymbardzo małym rozumkumałym rozumku irozumku i długiei długie słowadługie słowa sprawiająsłowa sprawiają misprawiają mi wielkąmi wielką trudnośćjestem misiem o bardzomisiem o bardzo małymo bardzo małym rozumkubardzo małym rozumku imałym rozumku i długierozumku i długie słowai długie słowa sprawiajądługie słowa sprawiają misłowa sprawiają mi wielkąsprawiają mi wielką trudnośćjestem misiem o bardzo małymmisiem o bardzo małym rozumkuo bardzo małym rozumku ibardzo małym rozumku i długiemałym rozumku i długie słowarozumku i długie słowa sprawiająi długie słowa sprawiają midługie słowa sprawiają mi wielkąsłowa sprawiają mi wielką trudność

Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych.Wolę czytać, niż pisać, jestem dobrym czytelnikiem – tak samo jak uważam, że jestem bardzo dobrym widzem malarstwa. Uważam, że to też wymaga pewnego talentu i można nawet na tym poprzestać.Wielki talent to tylko bardzo wielka niecierpliwość.O naprawie praw. Wielka to rzecz - umiejętność naprawiania błędów. Najmniejszą trudność sprawia ich rozpoznanie. Zna się je zazwyczaj aż nadto i odczuwa się je tak wyraźnie, że chciałoby się gwałtownie zburzyć to, co rodziło się powoli. Czując, że mamy w tym przedsięwzięciu po swojej stronie Słuszność, nie dociekamy, czy towarzyszy nam też Przezorność.Jestem bardzo cierpliwa pod warunkiem, że wyjdzie na moje.Jestem bardzo cierpliwa, pod warunkiem, że wyjdzie na moje.