Jestem za mądra, aby się zwać szczęśliwą, a za głupia, aby być spokojną.


jestem-za-mądra-aby-ę-zwać-szczęśliwą-a-za-głupia-aby-być-spokojną
maryla wolskajestemzamądraabysięzwaćszczęśliwągłupiabyćspokojnąjestem zaza mądraaby sięsię zwaćzwać szczęśliwąza głupiaaby byćbyć spokojnąjestem za mądraaby się zwaćsię zwać szczęśliwąa za głupiaaby być spokojnąaby się zwać szczęśliwą

Kobieta jest zawsze dość mądrą na to, aby uchodzić za głupią.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć.I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy.