Jim nie pozwalał mi zapomnieć, że ma bujną wyobraźnię, a tacy ludzie zapędzają się dalej od innych, w jakimkolwiek kierunku, jakby tkwili u końca dłuższej liny na niepewnym kotwicowisku życia. Tak właśnie bywa. A często się rozpijają.


jim-nie-pozwalał-mi-zapomnieć-że-bujną-wyobraźę-a-tacy-ludzie-zapędzają-ę-dalej-od-innych-w-jakimkolwiek-kierunku-jakby-tkwili-u-końca
joseph conradjimniepozwalałmizapomniećżebujnąwyobraźniętacyludziezapędzająsiędalejodinnychjakimkolwiekkierunkujakbytkwilikońcadłuższejlinynaniepewnymkotwicowiskużyciatakwłaśniebywaczęstorozpijająjim nienie pozwalałpozwalał mimi zapomniećma bujnąbujną wyobraźniętacy ludzieludzie zapędzajązapędzają sięsię dalejdalej odod innychw jakimkolwiekjakimkolwiek kierunkujakby tkwilitkwili uu końcakońca dłuższejdłuższej linyliny nana niepewnymniepewnym kotwicowiskukotwicowisku życiatak właśniewłaśnie bywaczęsto sięsię rozpijająjim nie pozwalałnie pozwalał mipozwalał mi zapomniećże ma bujnąma bujną wyobraźnięa tacy ludzietacy ludzie zapędzająludzie zapędzają sięzapędzają się dalejsię dalej oddalej od innychw jakimkolwiek kierunkujakby tkwili utkwili u końcau końca dłuższejkońca dłuższej linydłuższej liny naliny na niepewnymna niepewnym kotwicowiskuniepewnym kotwicowisku życiatak właśnie bywaa często sięczęsto się rozpijają

Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało.Być zazdrosnym to znaczy: nic nie wiedzieć, mieć bujną wyobraźnię i obawiać się wszystkiego.Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Często ludzie za kierownicami samochodów wyglądają tak, jakby siedzieli za karabinami maszynowymi.Są tacy ludzie, którzy sami sobie niejako aranżują świat i im właśnie wszystko się udaje, choć możnaby mniemać, że działają pośród fikcji.