Jo­hann Wol­fgang Goe­the na­pisał kiedyś do jed­ne­go z przy­jaciół całkiem spo­ry list. Na końcu w pos­tscrip­tum do­pisał jeszcze: Sza­now­ny pa­nie hra­bio, przep­raszam za tak długi list, ale nie miałem cza­su, żeby sfor­mułować go krócej.


jo­hann-wol­fgang-goe­the-na­pisał-kiedyś-do jed­ne­go-z przy­jaciół-całkiem-spo­ry-list-na końcu-w pos­tscrip­tum-do­pisał
johann wolfgang goethejo­hannwol­fganggoe­thena­pisałkiedyśdo jed­ne­goz przy­jaciółcałkiemspo­rylistna końcuw pos­tscrip­tumdo­pisałjeszczesza­now­nypa­niehra­bioprzep­raszamza takdługilistalenie miałemcza­sużebysfor­mułowaćgo krócejjo­hann wol­fgangwol­fgang goe­thegoe­the na­pisałna­pisał kiedyśkiedyś do jed­ne­godo jed­ne­go z przy­jaciółz przy­jaciół całkiemcałkiem spo­ryspo­ry listna końcu w pos­tscrip­tumw pos­tscrip­tum do­pisałdo­pisał jeszczesza­now­ny pa­niepa­nie hra­bioprzep­raszam za takza tak długidługi listale nie miałemnie miałem cza­sużeby sfor­mułowaćsfor­mułować go krócejjo­hann wol­fgang goe­thewol­fgang goe­the na­pisałgoe­the na­pisał kiedyśna­pisał kiedyś do jed­ne­gokiedyś do jed­ne­go z przy­jaciółdo jed­ne­go z przy­jaciół całkiemz przy­jaciół całkiem spo­rycałkiem spo­ry listna końcu w pos­tscrip­tum do­pisałw pos­tscrip­tum do­pisał jeszczesza­now­ny pa­nie hra­bioprzep­raszam za tak długiza tak długi listale nie miałem cza­sużeby sfor­mułować go krócej

List ten jest dłuższy jedynie dzięki temu, iż nie miałem czasu napisać go krócej. -Blaise Pascal
list-ten-jest-dłuższy-jedynie-dzięki-temu-iż-nie-miałem-czasu-napisać-go-krócej
- Co z te­go, że na­pisał, że będzie pa­miętał. Tak się tyl­ko mówi. I tak zapomni. - To Ty zrób tak, żeby pamiętał. -agusia96
 co z te­go-że na­pisał-że będzie-pa­mięł-tak ę-tyl­ko-mówi-i tak-zapomni-to ty zrób-tak-żeby-pamięł
Przep­raszam, ale już bez tych wszys­tkich emocji. Przep­raszam z ciszą. -kamilka88
przep­raszam-ale-już-bez-tych-wszys­tkich-emocji-przep­raszam-z ciszą