Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.


już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
aleksander wielkijużsa­modążeniedo wiel­kiegoce­lujest prze­jawemwiel­kiegomęstwajuż sa­mosa­mo dążeniedążenie do wiel­kiegodo wiel­kiego ce­luce­lu jest prze­jawemjest prze­jawem wiel­kiegowiel­kiego męstwajuż sa­mo dążeniesa­mo dążenie do wiel­kiegodążenie do wiel­kiego ce­ludo wiel­kiego ce­lu jest prze­jawemce­lu jest prze­jawem wiel­kiegojest prze­jawem wiel­kiego męstwajuż sa­mo dążenie do wiel­kiegosa­mo dążenie do wiel­kiego ce­ludążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawemdo wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiegoce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwajuż sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lusa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawemdążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiegodo wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa

Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości „Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”.W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę.Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia.Myśle­nie - to lu­bieżność wiel­kiego ducha.Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu