już kil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsie.. niczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawę, jaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia 


już-kil­ka-se­kund-po orgazmie-w-hor­mo­nal­nym-wstrząsie-niczym ­jowa-burza-zda­jemy-so­bie-sprawę-jaką-rolę-w ruchu-od­gry­wają
dark smurfjużkil­kase­kundpo orgazmiehor­mo­nal­nymwstrząsieniczym ma­jowaburzazda­jemyso­biesprawęjakąrolęw ruchuod­gry­wajądążenia już kil­kakil­ka se­kundse­kund po orgazmiepo orgazmie ww hor­mo­nal­nymhor­mo­nal­nym wstrząsieniczym ma­jowa burzaburza zda­jemyzda­jemy so­bieso­bie sprawęjaką rolęrolę w ruchuw ruchu od­gry­wająod­gry­wają dążenia już kil­ka se­kundkil­ka se­kund po orgazmiese­kund po orgazmie wpo orgazmie w hor­mo­nal­nymw hor­mo­nal­nym wstrząsieniczym ma­jowa burza zda­jemyburza zda­jemy so­biezda­jemy so­bie sprawęjaką rolę w ruchurolę w ruchu od­gry­wająw ruchu od­gry­wają dążenia już kil­ka se­kund po orgazmiekil­ka se­kund po orgazmie wse­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nympo orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsieniczym ma­jowa burza zda­jemy so­bieburza zda­jemy so­bie sprawęjaką rolę w ruchu od­gry­wająrolę w ruchu od­gry­wają dążenia już kil­ka se­kund po orgazmie wkil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nymse­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsieniczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawęjaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia 

Cza­sem za późno zda­jemy so­bie sprawę z te­go co straciliśmy. -PoznajPrawdę
cza­sem-za późno-zda­jemy-so­bie-sprawę-z te­go-co straciliśmy
Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin
za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Jest ta­ka chwi­la... ta­ki mo­ment, kiedy zda­jesz so­bie sprawę z te­go, że to wszys­tko się kiedyś skończy. -PoznajPrawdę
jest-­ka-chwi­-­ki mo­ment-kiedy-zda­jesz-so­bie-sprawę-z te­go-że to wszys­tko ę-kiedyś-skończy