Już na zaw­sze do końca moich dni będę wspo­minać o To­bie.. Tęsknie [*] 


już-na zaw­sze-do końca-moich-dni-będę-wspo­minać-o to­bie-tęsknie- 
andreejużna zaw­szedo końcamoichdnibędęwspo­minaćo to­bietęsknie już na zaw­szena zaw­sze do końcado końca moichmoich dnidni będębędę wspo­minaćwspo­minać o to­bietęsknie [*] już na zaw­sze do końcana zaw­sze do końca moichdo końca moich dnimoich dni będędni będę wspo­minaćbędę wspo­minać o to­biejuż na zaw­sze do końca moichna zaw­sze do końca moich dnido końca moich dni będęmoich dni będę wspo­minaćdni będę wspo­minać o to­biejuż na zaw­sze do końca moich dnina zaw­sze do końca moich dni będędo końca moich dni będę wspo­minaćmoich dni będę wspo­minać o to­bie

Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.Wspo­minaj­cie mnie zaw­sze z uśmie­chem i ra­dością - bo tyl­ko to ma sens. Gdy­byście mieli mnie wspo­minać przez łzy - le­piej o mnie zapomnijcie.Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...Nie ma dot­kliw­szej bo­leści, niźli dni szczęścia wspo­minać w niedoli. The­re is no greater sor­row than to re­call hap­pi­ness in ti­mes of mi­sery. (ang.) To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.Są ta­kie wspom­nienia, które bolą zaw­sze. Bez względu na to, ile cza­su zdążyło już minąć. (z mo­jego mob­lo; 17.02.2015)