Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End 


już-nie  replay-dzi­siaj-mówię-ga­me-over-ab­so­lut­ny-end 
to_tylko_łzyjużnie ma replaydzi­siajmówięga­meoverab­so­lut­nyend już nie ma replaynie ma replay dzi­siajdzi­siaj mówięmówię ga­mega­me overover ab­so­lut­nyab­so­lut­ny end już nie ma replay dzi­siajnie ma replay dzi­siaj mówiędzi­siaj mówię ga­memówię ga­me overga­me over ab­so­lut­nyover ab­so­lut­ny end już nie ma replay dzi­siaj mówięnie ma replay dzi­siaj mówię ga­medzi­siaj mówię ga­me overmówię ga­me over ab­so­lut­nyga­me over ab­so­lut­ny end już nie ma replay dzi­siaj mówię ga­menie ma replay dzi­siaj mówię ga­me overdzi­siaj mówię ga­me over ab­so­lut­nymówię ga­me over ab­so­lut­ny end 

Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco- Pieniądz stał się zbocze­niem wieku,no­woczes­na formą Złego i je­go przek­leństwa. Kiedyś był narzędziem poz­wa­lającym zbu­dować szczęście; dzi­siaj jest już tyl­ko ano­nimową potęgą, dążącą do zastąpienia go. Czy­niąc z pieniądza cel, człowiek stał się je­go niewol­ni­kiem. W świecie oka­leczo­nym PILNE! Przy­jedź dzi­siaj, bo ... I już. Czekam! po­lic­jant zat­rzy­muje kierowcę ciężarówki. - już siódmy raz pa­nu mówię, że jadąc gu­bi pan to­war ! - a ja już siódmy raz pa­nu mówię, że jest gołoledź i jeżdżę pias­karką ! Ro­biąc za­kupy słyszy się wi­le rozmów ale ta ja­ko je­dyna ut­kwiła w mo­jej pa­mięci. Młody mężczyz­na stoi między mrożon­ka­mi a słodycza­mi i mówi do swo­jego około 3 let­niego sy­na (wyjątko­wo możesz wziąć dzi­siaj jedną cze­koladę ) .Dziec­ko z zas­kocze­niem pat­rzy na tatę (ije ma ktoś do nas dzi­siaj przyjść?).Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami.