Już od najmłod­szych lat mój spaczo­ny cha­rak­ter mówi mi, że jes­tem in­ny niż ogół śmier­telników. Tu również od­noszę sukcesy.


już-od najmłod­szych-lat-mój-spaczo­ny-cha­rak­ter-mówi-mi-że jes­tem-in­ny-ż-ogół-śmier­telników-tu również-od­noszę
salvador dalíjużod najmłod­szychlatmójspaczo­nycha­rak­termówimiże jes­temin­nyniżogółśmier­telnikówtu równieżod­noszęsukcesyjuż od najmłod­szychod najmłod­szych latlat mójmój spaczo­nyspaczo­ny cha­rak­tercha­rak­ter mówimówi miże jes­tem in­nyin­ny niżniż ogółogół śmier­telnikówtu również od­noszęod­noszę sukcesyjuż od najmłod­szych latod najmłod­szych lat mójlat mój spaczo­nymój spaczo­ny cha­rak­terspaczo­ny cha­rak­ter mówicha­rak­ter mówi miże jes­tem in­ny niżin­ny niż ogółniż ogół śmier­telnikówtu również od­noszę sukcesyjuż od najmłod­szych lat mójod najmłod­szych lat mój spaczo­nylat mój spaczo­ny cha­rak­termój spaczo­ny cha­rak­ter mówispaczo­ny cha­rak­ter mówi miże jes­tem in­ny niż ogółin­ny niż ogół śmier­telnikówjuż od najmłod­szych lat mój spaczo­nyod najmłod­szych lat mój spaczo­ny cha­rak­terlat mój spaczo­ny cha­rak­ter mówimój spaczo­ny cha­rak­ter mówi miże jes­tem in­ny niż ogół śmier­telników

Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.) Mój cha­rak­ter, mo­ja niedowaga, te­raz stań przed lus­trem, pok­lep się po swo­jej perfekcjii Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.Cha­rak­ter - zja­wis­ko rzadziej spo­tyka­ne niż bohaterstwo.Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie.