Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć! Tak więc i ja wniosłem mały [...]


już-od-dawna-wiedziałem-że-łatwo-można-oszaleć-nietrudno-nie-myśłem-jednak-że-tak-straszliwie-łatwo-z-czasem-zacząłem-coraz-lepiej-ę
edward stachurajużoddawnawiedziałemżełatwomożnaoszalećnietrudnoniemyślałemjednaktakstraszliwiełatwoczasemzacząłemcorazlepiejsięnatymznaćtakterazmogępostawićzagadkęjakajestnajłatwiejszarzeczświecieoszalećdrugazagadkanajtrudniejszaoszalećtakwięcjawniosłemmałyjuż odod dawnadawna wiedziałemże łatwołatwo możnamożna oszalećnie myślałemmyślałem jednakże taktak straszliwiestraszliwie łatwoz czasemczasem zacząłemzacząłem corazcoraz lepiejlepiej sięsię nana tymtym znaćże terazteraz mogęmogę postawićpostawić zagadkęjaka jestjest najłatwiejszanajłatwiejsza rzeczrzecz nana świeciei drugadruga zagadkajaka jestjest najtrudniejszanajtrudniejsza rzeczrzecz nana świecienie oszalećtak więcwięc ii jaja wniosłemwniosłem małymały []już od dawnaod dawna wiedziałemże łatwo możnałatwo można oszalećnie myślałem jednakże tak straszliwietak straszliwie łatwoz czasem zacząłemczasem zacząłem corazzacząłem coraz lepiejcoraz lepiej sięlepiej się nasię na tymna tym znaćże teraz mogęteraz mogę postawićmogę postawić zagadkęjaka jest najłatwiejszajest najłatwiejsza rzecznajłatwiejsza rzecz narzecz na świeciei druga zagadkajaka jest najtrudniejszajest najtrudniejsza rzecznajtrudniejsza rzecz narzecz na świecietak więc iwięc i jai ja wniosłemja wniosłem maływniosłem mały []

Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Jest na świecie jedna rzecz święta i wzniosła - zespolenie dwojga istot, kobiety i mężczyzny, tak niedoskonałych i ohydnych. -Alfred Musset
jest-na-świecie-jedna-rzecz-świę-i-wzniosła-zespolenie-dwojga-istot-kobiety-i-mężczyzny-tak-niedoskonałych-i-ohydnych
Jest na świecie jed­na rzecz święta i wzniosła - zes­po­lenie dwoj­ga is­tot, ko­biety i mężczyz­ny, tak niedos­ko­nałych i ohydnych. -Alfred Musset
jest-na świecie-jed­na-rzecz-świę-i wzniosła- zes­po­lenie-dwoj­ga-is­tot-ko­biety-i mężczyz­ny-tak-niedos­ko­nałych-i ohydnych