Już w sta­rożyt­ności zwra­cano uwagę na pok­re­wieństwo między ge­niu­szem a cho­rym psychicznie.


już-w sta­rożyt­noś-zwra­cano-uwagę-na pok­re­wieństwo-między-ge­niu­szem-a cho­rym-psychicznie
antoni kępińskijużw sta­rożyt­nościzwra­canouwagęna pok­re­wieństwomiędzyge­niu­szema cho­rympsychiczniejuż w sta­rożyt­nościw sta­rożyt­ności zwra­canozwra­cano uwagęuwagę na pok­re­wieństwona pok­re­wieństwo międzymiędzy ge­niu­szemge­niu­szem a cho­ryma cho­rym psychiczniejuż w sta­rożyt­ności zwra­canow sta­rożyt­ności zwra­cano uwagęzwra­cano uwagę na pok­re­wieństwouwagę na pok­re­wieństwo międzyna pok­re­wieństwo między ge­niu­szemmiędzy ge­niu­szem a cho­rymge­niu­szem a cho­rym psychiczniejuż w sta­rożyt­ności zwra­cano uwagęw sta­rożyt­ności zwra­cano uwagę na pok­re­wieństwozwra­cano uwagę na pok­re­wieństwo międzyuwagę na pok­re­wieństwo między ge­niu­szemna pok­re­wieństwo między ge­niu­szem a cho­rymmiędzy ge­niu­szem a cho­rym psychiczniejuż w sta­rożyt­ności zwra­cano uwagę na pok­re­wieństwow sta­rożyt­ności zwra­cano uwagę na pok­re­wieństwo międzyzwra­cano uwagę na pok­re­wieństwo między ge­niu­szemuwagę na pok­re­wieństwo między ge­niu­szem a cho­rymna pok­re­wieństwo między ge­niu­szem a cho­rym psychicznie

Człowiek zaw­sze, cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu będzie zwra­cał uwagę na wygląd. Do te­go jes­teśmy stworze­ni, inaczej by­libyśmy przeźroczyści.był ge­niu­szem - miał cho­robę psychiczną. zain­spi­rowa­ne fil­mem `Ama­deus` ;) Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra.- Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze...Jeśli ludzie będą zwra­cać uwagę tyl­ko na wygląd, nig­dy nie na­biorą sza­cun­ku do umysłu.Miłość... Czy mężczyz­na kocha tak sa­mo jak kobieta? Co z te­go,że pat­rzy­my w tym sa­mym kierun­ku gdy zwra­camy uwagę na in­ne szczegóły?