Juan Do­min­go od­szedł, ale wie, że po­zos­tały mi­liony perónistów, którzy będą kon­ty­nuować je­go dzieło aż do końca.


juan-do­min­go-od­szedł-ale-wie-że po­zos­ły-mi­liony-perónistów-którzy-będą-kon­ty­nuować-­go-dzieło-aż do końca
isabel perón (isabelita)juando­min­good­szedłalewieże po­zos­tałymi­lionyperónistówktórzybędąkon­ty­nuowaćje­godziełoaż do końcajuan do­min­godo­min­go od­szedłale wieże po­zos­tały mi­lionymi­liony perónistówktórzy będąbędą kon­ty­nuowaćkon­ty­nuować je­goje­go dziełodzieło aż do końcajuan do­min­go od­szedłże po­zos­tały mi­liony perónistówktórzy będą kon­ty­nuowaćbędą kon­ty­nuować je­gokon­ty­nuować je­go dziełoje­go dzieło aż do końcaktórzy będą kon­ty­nuować je­gobędą kon­ty­nuować je­go dziełokon­ty­nuować je­go dzieło aż do końcaktórzy będą kon­ty­nuować je­go dziełobędą kon­ty­nuować je­go dzieło aż do końca

Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć. -Alvin Toffler
analfabetami-w-przyszłoś-nie-będą-ludzie-nie-umiejący-czytać-ale-tacy-którzy-nie-będą-potrafili-ę-uczyć
kości zos­tały rzucone jes­teś częścią mnie morze falochronem ale nie tą która da­je deszcz  -Papillondenuit
koś-zos­ły-rzucone-jes­teś-częśą-mnie-morze-falochronem-ale-nie tą która-da­-deszcz 
Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko