Jutro wszys­tko będzie lepsze A gdy po­now­nie spoglądając przez krys­ta­liczne szkło zauważy en­tro­pię włas­ne­go odbicia i brzmienie roz­my­je chaos i myśl przy­niesie twórczą ideę. Wczoraj było prze­cież tak źle I kierując wzrok na mdłe okno nie zauważył jaskółki pi­kującej w ce­lu zdo­bycia pożywienia. Pas­ja była na skra­ju śmierci. A dzisiaj... chmu­ry bez­li­tośnie oku­pują słońce.


jutro-wszys­tko-będzie-lepsze-a-gdy-po­now­nie-spoglądając-przez-krys­­liczne-szkło-zauważy-­tro­pię-włas­ne­go-odbicia-i-brzmienie
michaelangelojutrowszys­tkobędzielepszegdypo­now­niespoglądającprzezkrys­ta­liczneszkłozauważyen­tro­pięwłas­ne­goodbiciabrzmienieroz­my­jechaosmyślprzy­niesietwórcząideęwczorajbyłoprze­cieżtakźlekierującwzrokna mdłeoknoniezauważyłjaskółkipi­kującejw ce­luzdo­byciapożywieniapas­jabyłana skra­juśmiercidzisiajchmu­rybez­li­tośnieoku­pująsłońcejutro wszys­tkowszys­tko będziebędzie lepszegdy po­now­niepo­now­nie spoglądającspoglądając przezprzez krys­ta­licznekrys­ta­liczne szkłoszkło zauważyzauważy en­tro­pięen­tro­pię włas­ne­gowłas­ne­go odbiciaodbicia ii brzmieniebrzmienie roz­my­jeroz­my­je chaoschaos ii myślmyśl przy­niesieprzy­niesie twórczątwórczą ideęwczoraj byłobyło prze­cieżprze­cież taktak źlei kierująckierując wzrokwzrok na mdłena mdłe oknookno nienie zauważyłzauważył jaskółkijaskółki pi­kującejpi­kującej w ce­luw ce­lu zdo­byciazdo­bycia pożywieniapas­ja byłabyła na skra­juna skra­ju śmiercidzisiaj chmu­rychmu­ry bez­li­tośniebez­li­tośnie oku­pująoku­pują słońcejutro wszys­tko będziewszys­tko będzie lepszelepsze a gdya gdy po­now­niegdy po­now­nie spoglądającpo­now­nie spoglądając przezspoglądając przez krys­ta­liczneprzez krys­ta­liczne szkłokrys­ta­liczne szkło zauważyszkło zauważy en­tro­pięzauważy en­tro­pię włas­ne­goen­tro­pię włas­ne­go odbiciawłas­ne­go odbicia iodbicia i brzmieniei brzmienie roz­my­jebrzmienie roz­my­je chaosroz­my­je chaos ichaos i myśli myśl przy­niesiemyśl przy­niesie twórcząprzy­niesie twórczą ideęwczoraj było prze­cieżbyło prze­cież takprze­cież tak źletak źle iźle i kierująci kierując wzrokkierując wzrok na mdłewzrok na mdłe oknona mdłe okno nieokno nie zauważyłnie zauważył jaskółkizauważył jaskółki pi­kującejjaskółki pi­kującej w ce­lupi­kującej w ce­lu zdo­byciaw ce­lu zdo­bycia pożywieniapas­ja była na skra­jubyła na skra­ju śmiercia dzisiaj chmu­rydzisiaj chmu­ry bez­li­tośniechmu­ry bez­li­tośnie oku­pująbez­li­tośnie oku­pują słońce

Dlacze­go człowiek za­bija? Dla zdo­bycia pożywienia. Ale nie tyl­ko, częściej prze­cież pot­rze­buje­my napojów. -Woody Allen
dlacze­go-człowiek-za­bija-dla-zdo­bycia-pożywienia-ale nie tyl­ko-częściej-prze­cież-pot­rze­buje­my-napojów