Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton! 


kłam­stwa-mogą-wyg­rać-sprint-ale-to praw­da-wyg­ry­wa-cały-maraton 
michael jacksonkłam­stwamogąwyg­raćsprintaleto praw­dawyg­ry­wacałymaraton kłam­stwa mogąmogą wyg­raćwyg­rać sprintale to praw­dato praw­da wyg­ry­wawyg­ry­wa całykłam­stwa mogą wyg­raćmogą wyg­rać sprintale to praw­da wyg­ry­wato praw­da wyg­ry­wa całykłam­stwa mogą wyg­rać sprintale to praw­da wyg­ry­wa cały

Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia.Można z całym światem wyg­rać wojnę, a ze sobą przeg­rać jedną bitwę - i po­nieść całko­witą klęskę.tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ: Przeg­rać po to, aby in­ni wyg­ra­li, to cza­sem więcej niż wygrać.