Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą.


kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą
katarzyna grocholakłam­stwatakgład­koprzechodząprzezus­tajak­bynie bo­lałya boląkłam­stwa taktak gład­kogład­ko przechodząprzechodzą przezprzez us­tajak­by nie bo­lałykłam­stwa tak gład­kotak gład­ko przechodzągład­ko przechodzą przezprzechodzą przez us­takłam­stwa tak gład­ko przechodzątak gład­ko przechodzą przezgład­ko przechodzą przez us­takłam­stwa tak gład­ko przechodzą przeztak gład­ko przechodzą przez us­ta

tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Wszyscy mężczyźni przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-mężczyź-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-ludzie-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną