Kłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdy.


kłam­stwo-wy­nika-ze zwątpienia-w at­rakcyj­ność-prawdy
stefan kisielewskikłam­stwowy­nikaze zwątpieniaw at­rakcyj­nośćprawdykłam­stwo wy­nikawy­nika ze zwątpieniaze zwątpienia w at­rakcyj­nośćw at­rakcyj­ność prawdykłam­stwo wy­nika ze zwątpieniawy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­nośćze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdykłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­nośćwy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdykłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdy

Kłam­stwo jest pop­ra­wianiem prawdy.Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg.Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność.znam cię ze snów gdy przychodzisz mnie zniewolić gdy kłam­stwo sta­je się prawdą budząc koszmary a ciem­ność pogłębia się bólem wyk­rzy­wia us­ta niez­nośnym zimnem i wte­dy jes­tem cierpieniem Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Dlacze­go chce­my by nas okłama­no? Bo nie chce­my znać prawdy? Gdy od­kry­jemy, że nas okłamy­wano dlacze­go te­go nie przyznamy? Bo nie chce­my przyz­nać że da­liśmy się okłamać, a może to kłam­stwo stało się naszą prawdą?