Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy... Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę. To wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią.”


kłopot-z-większośą-ludzi-polega-na-tym-że-są-straszliwie-zaję-organizowaniem-rzeczywistoś-której-nawet-nie-rozumieją-zawsze-coś-ustalamy
anthony de mellokłopotwiększościąludzipoleganatymżestraszliwiezajęciorganizowaniemrzeczywistościktórejnawetnierozumiejązawszecośustalamyorganizujemynigdyprzyjdzienamdogłowyrzeczypotrzebująbyćorganizowanenaprawdętowielkieodkrycierzeczyjedyniezrozumieniajeślizrozumieszonesięzmienią”kłopot zz większościąwiększością ludziludzi polegapolega nana tymsą straszliwiestraszliwie zajęciorganizowaniem rzeczywistościktórej nawetnawet nienie rozumiejązawsze coścoś ustalamyorganizujemy nigdynigdy nienie przyjdzieprzyjdzie namnam dodo głowyże rzeczyrzeczy nienie potrzebująpotrzebują byćwielkie odkrycierzeczy potrzebująpotrzebują jedyniejedynie zrozumieniajeśli jeje zrozumieszone siękłopot z większościąz większością ludziwiększością ludzi polegaludzi polega napolega na tymże są straszliwiesą straszliwie zajęcistraszliwie zajęci organizowaniemzajęci organizowaniem rzeczywistościktórej nawet nienawet nie rozumiejązawsze coś ustalamyorganizujemy nigdy nienigdy nie przyjdzienie przyjdzie namprzyjdzie nam donam do głowyże rzeczy nierzeczy nie potrzebująnie potrzebują byćpotrzebują być organizowanerzeczy potrzebują jedyniepotrzebują jedynie zrozumieniajeśli je zrozumiesz

Wolność polega głównie na tym, aby nie móc być zmuszonym do czynienia rzeczy, której prawo nie nakazuje.Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.Świat współczesnej to świat, w którym wydaje się miliardy na to, by ludzie kupowali rzeczy, na które nie mają pieniędzy i których wcale nie potrzebują.Kobiety nigdy nie zrozumiesz. Nawet jeśli jesteś kobietą.Litościwe ręce tym są niedogodnym dla tych, którzy ich potrzebują, że nie zawsze w jednostajnym bywają usposobieniu.Problem dla kobiety polega na tym, by tak ujarzmić swego męża, aby niektóre rzeczy pozostawić w nim dostatecznie wielkie.