Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości.


ka­pita­lizm-to bar­dzo-pros­-gra-wyg­ry­wają-którzy-mają-ka­pitał-nieza­żnie-od na­rodo­woś-a przeg­ry­wają-którzy
jan sowaka­pita­lizmto bar­dzopros­tagrawyg­ry­wająktórzymająka­pitałnieza­leżnieod na­rodo­wościa przeg­ry­wająka­pitałunie mająznówod narodowościka­pita­lizm to bar­dzoto bar­dzo pros­tapros­ta grawyg­ry­wają ciktórzy mająmają ka­pitałnieza­leżnie od na­rodo­wościa przeg­ry­wają ciktórzy ka­pitałuka­pitału nie mająnieza­leżnie od narodowościka­pita­lizm to bar­dzo pros­tato bar­dzo pros­ta graktórzy mają ka­pitałktórzy ka­pitału nie mają

Nie wierz w ab­surdy, nieza­leżnie od te­go, kto je głosi. -Rumi
nie-wierz-w ab­surdy-nieza­żnie-od te­go-kto- głosi
Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało... -daniello
człowiek-zaw­sze-daży-do szczęścia-nieza­żnie-jak­by-ono-wyglądało
To, co niszczy in­dy­widual­ność, to żądza pa­nowa­nia, nieza­leżnie od te­go jak ją określimy. -John Stuart Mill
to-co niszczy-in­dy­widual­ność-to żądza-pa­nowa­nia-nieza­żnie-od te­go-jak ją określimy
Praw­dzi­wym mężczyzną można być zaw­sze,nieza­leżnie od wieku. -anja
praw­dzi­wym-mężczyzną-można-być-zaw­szenieza­żnie-od wieku