Ka­ra jest także rodza­jem lekarstwa.


ka­ra-jest także-rodza­jem-lekarstwa
arystoteleska­rajest takżerodza­jemlekarstwaka­ra jest takżejest także rodza­jemrodza­jem lekarstwaka­ra jest także rodza­jemjest także rodza­jem lekarstwaka­ra jest także rodza­jem lekarstwa

Kara jest także rodzajem lekarstwa. -Bacon Francis
kara-jest-także-rodzajem-lekarstwa
Pa­mięć jest bo­wiem rodza­jem nieśmiertelności. -Glenn Cook
pa­mięć-jest bo­wiem-rodza­jem-nieśmiertelnoś
Gra­nato­wa ot­chłań bydlęcych oczu jest jak lus­tro, w którym widzi­my siebie ja­ko ożywione mięso, ob­darzo­ne jed­nak pew­nym rodza­jem łaski. -Andrzej Stasiuk
gra­nato­wa-ot­chłań-bydlęcych-oczu-jest jak lus­tro-w którym widzi­my-siebie-ja­ko-ożywione-mięso-ob­darzo­ne-jed­nak-pew­nym
Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Klep­sydry pias­ko­we są dokład­niej­sze, ale te roz­le­piane na mu­rach też są rodza­jem zegara. -Wiesław Brudziński
klep­sydry-pias­ko­we-są dokład­niej­sze-ale-te roz­­piane-na mu­rach-też-są rodza­jem-zegara