Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.


ka­riera-ar­tysty-po­dob­na-jest ka­rie­rze-kur­ty­zany-naj­pierw-dla-włas­nej-przy­jem­noś-po­tem-dla-przy­jem­noś-in­nych
marcel achardka­rieraar­tystypo­dob­najest ka­rie­rzekur­ty­zanynaj­pierwdlawłas­nejprzy­jem­nościpo­temprzy­jem­nościin­nycha w końcupieniędzyka­riera ar­tystyar­tysty po­dob­napo­dob­na jest ka­rie­rzejest ka­rie­rze kur­ty­zanynaj­pierw dladla włas­nejwłas­nej przy­jem­nościpo­tem dladla przy­jem­nościprzy­jem­ności in­nycha w końcu dladla pieniędzyka­riera ar­tysty po­dob­naar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rzepo­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zanynaj­pierw dla włas­nejdla włas­nej przy­jem­nościpo­tem dla przy­jem­nościdla przy­jem­ności in­nycha w końcu dla pieniędzy

naj­mniej wiem ale wy­daje mi się że wszys­tko ro­zumiem. bo­jaźni nie mogę się wyz­być choć wiem że dob­rze jest .czyż nie łat­wiej było by zap­rzes­tać po­zos­ta­wić przy­jem­ności sro­gie dla życia w spo­koju ? tyl­ko dla cze­go aku­rat miłość ? Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.Życie to us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­sze wyg­ry­wa, ale war­to po­sie­dzieć przy sto­le i grać dla sa­mej przy­jem­ności grania.Świat nie jest moim pla­cem za­baw, sztuką wys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­ności i cierpienia.Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek.To co spra­wia mi naj­wiecej przy­jem­nosci w wys­te­powa­niu to da­wanie ludziom ra­dos­ci. Zwyk­le wy­wola­nie us­mie­chu na czy­jejs twarzy znaczy dla mnie wiecej niz wszys­tko inne.