Ka­ry służą do od­strasza­nia tych, którzy nie chcą grzeszyć.


ka­ry-służą-do od­strasza­nia-tych-którzy-nie chcą-grzeszyć
karl krauska­rysłużądo od­strasza­niatychktórzynie chcągrzeszyćka­ry służąsłużą do od­strasza­niado od­strasza­nia tychktórzy nie chcąnie chcą grzeszyćka­ry służą do od­strasza­niasłużą do od­strasza­nia tychktórzy nie chcą grzeszyćka­ry służą do od­strasza­nia tych

Kary służą do odstraszania tych, którzy nie chcą grzeszyć.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.Nie ma gor­szych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.