Kałuża jest bar­dzo po­dob­na do oceanu, brak jej tyl­ko je­go rozmiaru.


kałuża-jest bar­dzo-po­dob­na-do oceanu-brak-jej-tyl­ko-­go-rozmiaru
koźma prutkowkałużajest bar­dzopo­dob­nado oceanubrakjejtyl­koje­gorozmiarukałuża jest bar­dzojest bar­dzo po­dob­napo­dob­na do oceanubrak jejjej tyl­kotyl­ko je­goje­go rozmiarukałuża jest bar­dzo po­dob­najest bar­dzo po­dob­na do oceanubrak jej tyl­kojej tyl­ko je­gotyl­ko je­go rozmiarukałuża jest bar­dzo po­dob­na do oceanubrak jej tyl­ko je­gojej tyl­ko je­go rozmiarubrak jej tyl­ko je­go rozmiaru

Pra­ca, bar­dzo dob­ra rzecz, bez­ro­bocie poszło precz! Tyl­ko cze­mu czas harówki... re­setu­je la­tem główki? Mo­rał z fraszki bar­dzo prosty: trze­ba wci­nać wodorosty! Sko­ro pływać w nich nie wolno, żywieniową wy­bierz wolność! Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo.Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał. --- To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie....I... Jes­teśmy Pra­wi i Sprawiedliwi... ...To hasło bar­dzo dob­rze brzmi. Ale dziś jak­by coś się krzywi I z tych trzech słów zos­ta­je tyl­ko ..i..Wszys­cy słyszą: -To ona zos­ta­nie tu­taj. To ona będzie się tobą opieko­wać na sta­rość. Ta, którą tak bar­dzo nienawidzisz. A ja słyszę w głowie: -Tyl­ko ona, bo tyl­ko jej nikt nie pokocha.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.