Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja 


każą-nam-zak­ry­wać-twarze-każą-kochać-inaczej-każą-żałować-siebie-samych-każą-uk­ry­wać-miłość-Żądają-od nas-pokory
bezoddechukażąnamzak­ry­waćtwarzekochaćinaczejżałowaćsiebiesamychuk­ry­waćmiłośćądająod naspokoryby­ciainnymiprzeprosinsza­rymimasamijakwieluinnychma­mytychktórychnamłas­ka­wiewybiorąinaczejzlinczująpogardzązniszcząta­kajest tolerancja każą namnam zak­ry­waćzak­ry­wać twarzetwarze każąkażą kochaćkochać inaczejinaczej każąkażą żałowaćżałować siebiesiebie samychsamych każąkażą uk­ry­waćuk­ry­wać miłośćmiłość ŻądająŻądają od nasod nas pokorypokory ŻądająŻądają od nasod nas by­ciaby­cia innymiinnymi ŻądająŻądają od nasod nas przeprosinprzeprosin ŻądająŻądają od nasod nas by­ciaby­cia sza­rymisza­rymi masamimasami jakjak wieluwielu innychinnych ma­myma­my kochaćkochać tychktórych namnam łas­ka­wiełas­ka­wie wybiorąwybiorą inaczejinaczej zlinczujązlinczują pogardząpogardzą ii zniszczązniszczą ta­kata­ka jest tolerancja każą nam zak­ry­waćnam zak­ry­wać twarzezak­ry­wać twarze każątwarze każą kochaćkażą kochać inaczejkochać inaczej każąinaczej każą żałowaćkażą żałować siebieżałować siebie samychsiebie samych każąsamych każą uk­ry­waćkażą uk­ry­wać miłośćuk­ry­wać miłość Żądająmiłość Żądają od nasŻądają od nas pokoryod nas pokory Żądająpokory Żądają od nasŻądają od nas by­ciaod nas by­cia innymiby­cia innymi Żądająinnymi Żądają od nasŻądają od nas przeprosinod nas przeprosin Żądająprzeprosin Żądają od nasŻądają od nas by­ciaod nas by­cia sza­rymiby­cia sza­rymi masamisza­rymi masami jakmasami jak wielujak wielu innychwielu innych ma­myinnych ma­my kochaćma­my kochać tychktórych nam łas­ka­wienam łas­ka­wie wybiorąłas­ka­wie wybiorą inaczejwybiorą inaczej zlinczująinaczej zlinczują pogardzązlinczują pogardzą ipogardzą i zniszcząi zniszczą ta­kazniszczą ta­ka jest tolerancja 

Każą nam żyć... Każą nam walczyć... Każą nam być niesmiertelni. My chce­my śnić... My chce­my marzyć... ...umierać ideom wierni. -Realistka
każą-nam-żyć-każą-nam-walczyć-każą-nam-być-niesmiertelni-my-chce­my-ść-my-chce­my-marzyć-umierać-ideom-wierni
Lecz serce wzdycha do jakiegoś nieba i pragnie kochać, nie tych, co nam każą. -Władysław Syrokomla
lecz-serce-wzdycha-do-jakiegoś-nieba-i-pragnie-kochać-nie-tych-co-nam-każą
Namiętności nasze przywiązują nas do życia, każą uciekać od śmierci, a jednak ją przyspieszają. -Francois Fenelon
namiętnoś-nasze-przywiązują-nas-do-życia-każą-uciekać-od-śmierci-a-jednak-ją-przyspieszają
W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung
w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie