Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja 


każą-nam-zak­ry­wać-twarze-każą-kochać-inaczej-każą-żałować-siebie-samych-każą-uk­ry­wać-miłość-Żądają-od nas-pokory
bezoddechukażąnamzak­ry­waćtwarzekochaćinaczejżałowaćsiebiesamychuk­ry­waćmiłośćądająod naspokoryby­ciainnymiprzeprosinsza­rymimasamijakwieluinnychma­mytychktórychnamłas­ka­wiewybiorąinaczejzlinczująpogardzązniszcząta­kajest tolerancja każą namnam zak­ry­waćzak­ry­wać twarzetwarze każąkażą kochaćkochać inaczejinaczej każąkażą żałowaćżałować siebiesiebie samychsamych każąkażą uk­ry­waćuk­ry­wać miłośćmiłość ŻądająŻądają od nasod nas pokorypokory ŻądająŻądają od nasod nas by­ciaby­cia innymiinnymi ŻądająŻądają od nasod nas przeprosinprzeprosin ŻądająŻądają od nasod nas by­ciaby­cia sza­rymisza­rymi masamimasami jakjak wieluwielu innychinnych ma­myma­my kochaćkochać tychktórych namnam łas­ka­wiełas­ka­wie wybiorąwybiorą inaczejinaczej zlinczujązlinczują pogardząpogardzą ii zniszczązniszczą ta­kata­ka jest tolerancja każą nam zak­ry­waćnam zak­ry­wać twarzezak­ry­wać twarze każątwarze każą kochaćkażą kochać inaczejkochać inaczej każąinaczej każą żałowaćkażą żałować siebieżałować siebie samychsiebie samych każąsamych każą uk­ry­waćkażą uk­ry­wać miłośćuk­ry­wać miłość Żądająmiłość Żądają od nasŻądają od nas pokoryod nas pokory Żądająpokory Żądają od nasŻądają od nas by­ciaod nas by­cia innymiby­cia innymi Żądająinnymi Żądają od nasŻądają od nas przeprosinod nas przeprosin Żądająprzeprosin Żądają od nasŻądają od nas by­ciaod nas by­cia sza­rymiby­cia sza­rymi masamisza­rymi masami jakmasami jak wielujak wielu innychwielu innych ma­myinnych ma­my kochaćma­my kochać tychktórych nam łas­ka­wienam łas­ka­wie wybiorąłas­ka­wie wybiorą inaczejwybiorą inaczej zlinczująinaczej zlinczują pogardzązlinczują pogardzą ipogardzą i zniszcząi zniszczą ta­kazniszczą ta­ka jest tolerancja 

Każą nam żyć... Każą nam walczyć... Każą nam być niesmiertelni. My chce­my śnić... My chce­my marzyć... ...umierać ideom wierni.Czy po­win­niśmy pod­da­wać się im­pulsom na­kazującym nam ra­nić bądź za­bijać każde­go, kto wzbudzi nasz gniew, brać wszys­tko, co zechce­my, od słab­szych i lek­ce­ważyć od­czu­cia in­nych? Stworzo­no nas niedos­ko­nałymi. Mu­simy strzec się naszych wad, inaczej nas zniszczą.Lecz serce wzdycha do jakiegoś nieba i pragnie kochać, nie tych, co nam każą.Namiętności nasze przywiązują nas do życia, każą uciekać od śmierci, a jednak ją przyspieszają.Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą.W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.