Każdą ko­bietę zdobędziesz, jeśli pot­ra­fisz jej uświado­mić, iż tyl­ko ona jed­na is­tnieje dla ciebie na świecie.


każdą-ko­bietę-zdobędziesz-śli-pot­ra­fisz-jej-uświado­mić-iż tyl­ko-ona-jed­na-is­tnieje-dla-ciebie-na świecie
bolesław szczęsny-herbaczewskikażdąko­bietęzdobędzieszjeślipot­ra­fiszjejuświado­mićiż tyl­koonajed­nais­tniejedlaciebiena świeciekażdą ko­bietęko­bietę zdobędzieszjeśli pot­ra­fiszpot­ra­fisz jejjej uświado­mićiż tyl­ko onaona jed­najed­na is­tniejeis­tnieje dladla ciebieciebie na świeciekażdą ko­bietę zdobędzieszjeśli pot­ra­fisz jejpot­ra­fisz jej uświado­mićiż tyl­ko ona jed­naona jed­na is­tniejejed­na is­tnieje dlais­tnieje dla ciebiedla ciebie na świeciejeśli pot­ra­fisz jej uświado­mićiż tyl­ko ona jed­na is­tniejeona jed­na is­tnieje dlajed­na is­tnieje dla ciebieis­tnieje dla ciebie na świecieiż tyl­ko ona jed­na is­tnieje dlaona jed­na is­tnieje dla ciebiejed­na is­tnieje dla ciebie na świecie

Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać.Jeśli pot­ra­fisz zacho­wać zimną krew, kiedy wszys­cy tracą głowę, świat na­leży do ciebie.W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie.Po miesiącu uświado­mił jej,że to była tyl­ko gra. Tyl­ko,że jej nikt nie nau­czył Naj­bar­dziej prze­rażającym fak­tem na świecie jest to, że ja wy­lewam tu, wiesz, wszys­tko z mo­jej głowy, a dla ciebie to tyl­ko słowa. Herzen­sschatzi, komm.Człowieku Nie chcę żebyś mnie kochał Nie To nie jest konieczne - jeśli nie pot­ra­fisz - Chcę tyl­ko jednego Chłopcze Za­bierz mnie nad morze Będziemy razem Tańczyć na plaży Obej­rzy­my zachód słońca Może na­wet cię pocałuję Wiem Że nie będziesz miał nic przeciwko Przyjacielu Nie musisz Po­kazy­wać mi swo­jej duszy Możesz tyl­ko się uśmiechać Proszę Za­bierz mnie nad morze