Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać.


każda-­ja-nie szkodząca-ludziom-to dob­ra-­ja-i na­ży-ją roz­wi­jać-zaś-tej która-szkodzi-in­ne­mu-człowieko­wi-zaprzestać
ryderkażdapas­janie szkodzącaludziomto dob­rai na­leżyją roz­wi­jaćzaśtej któraszkodziin­ne­muczłowieko­wizaprzestaćkażda pas­japas­ja nie szkodzącanie szkodząca ludziomto dob­ra pas­japas­ja i na­leżyi na­leży ją roz­wi­jaćzaś tej któratej która szkodziszkodzi in­ne­muin­ne­mu człowieko­wiczłowieko­wi zaprzestaćkażda pas­ja nie szkodzącapas­ja nie szkodząca ludziomto dob­ra pas­ja i na­leżypas­ja i na­leży ją roz­wi­jaćzaś tej która szkodzitej która szkodzi in­ne­muszkodzi in­ne­mu człowieko­wiin­ne­mu człowieko­wi zaprzestaćkażda pas­ja nie szkodząca ludziomto dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jaćzaś tej która szkodzi in­ne­mutej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wiszkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestaćzaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­witej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać

Je­zus Chrys­tus Miłosier­nym i Dob­rym Pas­terzem JEST ! I właśnie dla­tego - Pas­terzem i ogólnie - jest THE BEST ! Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia.w chwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadziei...  Dob­ry pas­terz szu­ka za­ginionej owieczki....Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy.Nie na­leży roz­ma­wiać z kimś, kto sam so­bie szkodzi.