Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.


każda-chwi­-przeżywa­nia-piękna-jest bez­cenna-Świat na pew­no-nie jest tyl­ko-tym-co widzi­my-na co dzień-praw­dzi­wy świat
janet fitchkażdachwi­laprzeżywa­niapięknajest bez­cennaŚwiat na pew­nonie jest tyl­kotymco widzi­myna co dzieńpraw­dzi­wy światmu­siis­tniećjes­temte­gopewnapraw­dzi­wyświatktóryis­tniejeza ściana­miświatai przeświecaprzezniejak za­palo­naświecalampionkażda chwi­lachwi­la przeżywa­niaprzeżywa­nia pięknapiękna jest bez­cennaŚwiat na pew­no nie jest tyl­konie jest tyl­ko tymco widzi­my na co dzieńpraw­dzi­wy świat mu­simu­si is­tniećjes­tem te­gote­go pewnapraw­dzi­wy światktóry is­tniejeis­tnieje za ściana­miza ściana­mi te­gote­go świataświata i przeświecai prześwieca przezprzez niejak za­palo­na świecaświeca przezprzez lampionkażda chwi­la przeżywa­niachwi­la przeżywa­nia pięknaprzeżywa­nia piękna jest bez­cennaŚwiat na pew­no nie jest tyl­ko tympraw­dzi­wy świat mu­si is­tniećjes­tem te­go pewnaktóry is­tnieje za ściana­miis­tnieje za ściana­mi te­goza ściana­mi te­go światate­go świata i przeświecaświata i prześwieca przezi prześwieca przez niejak za­palo­na świeca przezświeca przez lampion

Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka.Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie. - Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem? Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak.Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Nawet najbardziej samodzielny widzi pewną liczbę zjawisk przez te soczewki.Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice.