Każda da­ma ma w so­bie coś z suki.... Każda su­ka ma w so­bie coś z damy... ...a by­naj­mniej po­win­na mieć .. _____________________ przep­raszam za przekleństwa 


każda-da­- w so­bie-coś-z suki-każda-su­ka- w so­bie-coś-z damy-a-by­naj­mniej-po­win­na-mieć-przep­raszam
niebędęjuliąkażdada­mama w so­biecośz sukisu­kaz damyby­naj­mniejpo­win­namiećprzep­raszamza przekleństwa każda da­mada­ma ma w so­biema w so­bie coścoś z sukikażda su­kasu­ka ma w so­biema w so­bie coścoś z damyby­naj­mniej po­win­napo­win­na miećmieć_____________________ przep­raszamprzep­raszam za przekleństwa każda da­ma ma w so­bieda­ma ma w so­bie cośma w so­bie coś z sukikażda su­ka ma w so­biesu­ka ma w so­bie cośma w so­bie coś z damyz damy a by­naj­mnieja by­naj­mniej po­win­naby­naj­mniej po­win­na miećpo­win­na mieć_____________________ przep­raszam_____________________ przep­raszam za przekleństwa 

Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje.Ro­bię rek­lamę. O tych Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę.Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku.Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...Two­je set­ne przep­raszam już nic dla mnie nie znaczy, Two­je słowa ra­nią i ro­bią wiel­kie bliz­ny w moim ser­cu, te­go nie da się wy­mazać. Sam so­bie jes­teś win­ny z każdym słowem wy­powie­dzianym w złości tra­cisz mnie bezpowrotnie....