Każda dusza w swej is­to­cie i si­le jest bos­ka. Ce­lem jest ob­ja­wienie te­go, co bos­kie, pop­rzez za­pano­wanie nad zewnętrzną i wewnętrzną naturą.


każda-dusza-w swej-is­to­cie-i ­-jest bos­ka-ce­lem jest ob­ja­wienie-te­go-co bos­kie-pop­rzez-za­pano­wanie-nad-zewnętrzną
vivekananda (narendranath datta)każdaduszaw swejis­to­ciei si­lejest bos­kace­lem jest ob­ja­wieniete­goco bos­kiepop­rzezza­pano­wanienadzewnętrznąi wewnętrznąnaturąkażda duszadusza w swejw swej is­to­cieis­to­cie i si­lei si­le jest bos­kace­lem jest ob­ja­wienie te­gopop­rzez za­pano­wanieza­pano­wanie nadnad zewnętrznązewnętrzną i wewnętrznąi wewnętrzną naturąkażda dusza w swejdusza w swej is­to­ciew swej is­to­cie i si­leis­to­cie i si­le jest bos­kapop­rzez za­pano­wanie nadza­pano­wanie nad zewnętrznąnad zewnętrzną i wewnętrznązewnętrzną i wewnętrzną naturą

Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia.Do Bo­ga dochodzę pop­rzez ciągłe ob­co­wanie z ludźmi.Śle­pi strze­lający do ce­lu - bos­kie widowisko.Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię Bos­kość jest re­gułą sta­nowiącą wyjątek od re­guły, wed­le której każda re­guła ma wyjątek.Dusze głod­ne serc, Bos­kie rękodzieło ciał -  Grzechem nie grzeszyć.