Każda epo­ka ma swo­je wa­dy, które su­mują się z wa­dami epok wcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twem ludzkości.


każda-epo­ka- swo­-wa­dy-które-su­mują ę-z wa­dami-epok-wcześniej­szych- i to właśnie-na­zywa­my-dzie­dzic­twem-ludzkoś
heinrich heinekażdaepo­kama swo­jewa­dyktóresu­mują sięz wa­damiepokwcześniej­szych– i to właśniena­zywa­mydzie­dzic­twemludzkościkażda epo­kaepo­ka ma swo­jema swo­je wa­dyktóre su­mują sięsu­mują się z wa­damiz wa­dami epokepok wcześniej­szychwcześniej­szych – i to właśnie– i to właśnie na­zywa­myna­zywa­my dzie­dzic­twemdzie­dzic­twem ludzkościkażda epo­ka ma swo­jeepo­ka ma swo­je wa­dyktóre su­mują się z wa­damisu­mują się z wa­dami epokz wa­dami epok wcześniej­szychepok wcześniej­szych – i to właśniewcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my– i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twemna­zywa­my dzie­dzic­twem ludzkościkażda epo­ka ma swo­je wa­dyktóre su­mują się z wa­dami epoksu­mują się z wa­dami epok wcześniej­szychz wa­dami epok wcześniej­szych – i to właśnieepok wcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­mywcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twem– i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twem ludzkościktóre su­mują się z wa­dami epok wcześniej­szychsu­mują się z wa­dami epok wcześniej­szych – i to właśniez wa­dami epok wcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­myepok wcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twemwcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twem ludzkości

Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych - i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości.-Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi ! W han­dlu człowiek mu­si kłamać i oszu­kiwać, ale na­zywa się to inaczej. I to jest właśnie ważne. Gdy­byś zwędził tę oponę, byłbyś złodziejem, ale kiedy gość chce ci uk­raść czte­ry do­lary za dziurawą, to się na­zywa po pros­tu dob­ry interes.Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia.Każdy ma swo­je prze­kona­nia, gorzej jeśli przej­mują one nad na­mi kontrolę.Człowiek zużywa dziś na wszys­tko mniej cza­su i więcej pieniędzy, i właśnie to na­zywa się u nas postępem.