Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych - i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości.


każda-epoka-swoje-wady-które-sumują-ę-z-wadami-epok-wcześniejszych-i-to-właśnie-nazywamy-dziedzictwem-ludzkoś
heinrich heinekażdaepokaswojewadyktóresumująsięwadamiepokwcześniejszychtowłaśnienazywamydziedzictwemludzkościkażda epokaepoka mama swojeswoje wadyktóre sumująsumują sięz wadamiwadami epokepok wcześniejszychwcześniejszychwłaśnie nazywamynazywamy dziedzictwemdziedzictwem ludzkościkażda epoka maepoka ma swojema swoje wadyktóre sumują sięsumują się zsię z wadamiz wadami epokwadami epok wcześniejszychepok wcześniejszychi to właśniewłaśnie nazywamy dziedzictwemnazywamy dziedzictwem ludzkościkażda epoka ma swojeepoka ma swoje wadyktóre sumują się zsumują się z wadamisię z wadami epokz wadami epok wcześniejszychwadami epok wcześniejszychi to właśniei to właśnie nazywamywłaśnie nazywamy dziedzictwem ludzkościkażda epoka ma swoje wadyktóre sumują się z wadamisumują się z wadami epoksię z wadami epok wcześniejszychz wadami epok wcześniejszychi to właśnie nazywamyi to właśnie nazywamy dziedzictwem

Każda epo­ka ma swo­je wa­dy, które su­mują się z wa­dami epok wcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twem ludzkości.Każda epoka ma swoich judaszów .Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi.Każda epoka ma własny obraz perwersji.My wszyscy korzystamy z siebie wzajemnie i nazywamy to miłością, a kiedy nie możemy posłużyć się sobą - nazywamy to nienawiścią.Każdy woli potępiać cudze wady niż swoje.