Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija.


każda-godzi­na-ra­-os­tatnia-zabija
neil gaimankażdagodzi­nara­nios­tatniazabijakażda godzi­nagodzi­na ra­nios­tatnia zabijakażda godzi­na ra­ni

Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija. Vul­ne­rant om­nes, ul­ti­ma ne­cat. (łac.) Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu.`Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund.Każda godzi­na w społeczeństwie ludzi ot­wiera grób i każe płynąć łzom.Nig­dy nie wiado­mo mówiąc o miłości czy pier­wsza jest os­tatnią czy os­tatnia pierwszą.