Każda his­to­ria kiedyś się kończy. Nie każda kończy się tak jak byśmy so­bie te­go życzyli...


każda-his­to­ria-kiedyś ę-kończy-nie każda-kończy ę-tak-jak byśmy-so­bie-te­go-życzyli
uśmiechnięta anielicakażdahis­to­riakiedyś siękończynie każdakończy siętakjak byśmyso­biete­gożyczylikażda his­to­riahis­to­ria kiedyś siękiedyś się kończynie każda kończy siękończy się taktak jak byśmyjak byśmy so­bieso­bie te­gote­go życzylikażda his­to­ria kiedyś sięhis­to­ria kiedyś się kończynie każda kończy się takkończy się tak jak byśmytak jak byśmy so­biejak byśmy so­bie te­goso­bie te­go życzylikażda his­to­ria kiedyś się kończynie każda kończy się tak jak byśmykończy się tak jak byśmy so­bietak jak byśmy so­bie te­gojak byśmy so­bie te­go życzylinie każda kończy się tak jak byśmy so­biekończy się tak jak byśmy so­bie te­gotak jak byśmy so­bie te­go życzyli

Nie każda noc kończy się świtem.Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje.Miłość między kobietą a mężczyzną nie kończy się ani dobrze ani źle: po prostu się kończy.Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie.Młodość zaw­sze źle się kończy: kończy się.Każda da­ma ma w so­bie coś z suki.... Każda su­ka ma w so­bie coś z damy... ...a by­naj­mniej po­win­na mieć .. _____________________ przep­raszam za przekleństwa