Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę.


każda-kłótnia-w rodzi­nie-każda-przyk­rość-po­wie­dziana-dru­giej-oso­bie-niesie-za sobą-naukę
adam małyszkażdakłótniaw rodzi­niekażdaprzyk­rośćpo­wie­dzianadru­giejoso­bieniesieza sobąnaukękażda kłótniakłótnia w rodzi­niekażda przyk­rośćprzyk­rość po­wie­dzianapo­wie­dziana dru­giejdru­giej oso­bieniesie za sobąza sobą naukękażda kłótnia w rodzi­niekażda przyk­rość po­wie­dzianaprzyk­rość po­wie­dziana dru­giejpo­wie­dziana dru­giej oso­bieniesie za sobą naukękażda przyk­rość po­wie­dziana dru­giejprzyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­biekażda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie

Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba.Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by .Każda po­rażka niesie w so­bie ziar­no równej lub na­wet większej korzyści.To ta­kie przyk­re, gdy Twoi naj­bliżsi nic o To­bie nie wiedzą, z dru­giej stro­ny jest to też Two­ja wi­na bo okłamu­jesz ich mówiąc, że wszys­tko jest w porządku.Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała.Każda da­ma ma w so­bie coś z suki.... Każda su­ka ma w so­bie coś z damy... ...a by­naj­mniej po­win­na mieć .. _____________________ przep­raszam za przekleństwa