Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę.


każda-kłótnia-w rodzi­nie-każda-przyk­rość-po­wie­dziana-dru­giej-oso­bie-niesie-za sobą-naukę
adam małyszkażdakłótniaw rodzi­niekażdaprzyk­rośćpo­wie­dzianadru­giejoso­bieniesieza sobąnaukękażda kłótniakłótnia w rodzi­niekażda przyk­rośćprzyk­rość po­wie­dzianapo­wie­dziana dru­giejdru­giej oso­bieniesie za sobąza sobą naukękażda kłótnia w rodzi­niekażda przyk­rość po­wie­dzianaprzyk­rość po­wie­dziana dru­giejpo­wie­dziana dru­giej oso­bieniesie za sobą naukękażda przyk­rość po­wie­dziana dru­giejprzyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­biekażda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie

Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba. -PolskiPrawicowiec
wiesz-jak to jest wyr­wać-dru­giej-oso­bie-serce-nie-ja-też-nie-lecz wiem-jak ę-czu­- dru­ga-osoba
Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by . -Chemicals
nie-po­magając-ko­muś-w pot­rze­bie-nie liczmy-po­tem-na po­moc-dru­giej-oso­by
Każda po­rażka niesie w so­bie ziar­no równej lub na­wet większej korzyści. -Napoleon Hill
każda-po­rażka-niesie-w so­bie-ziar­no-równej-lub-na­wet-większej-korzyś
To ta­kie przyk­re, gdy Twoi naj­bliżsi nic o To­bie nie wiedzą, z dru­giej stro­ny jest to też Two­ja wi­na bo okłamu­jesz ich mówiąc, że wszys­tko jest w porządku. -PróbujPatrzećKolorowo
to ­kie-przyk­re-gdy-twoi-naj­bliż-nic-o to­bie-nie wiedzą-z-dru­giej-stro­ny-jest to też-two­ja-wi­na-bo okłamu­jesz-ich-mówiąc
Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała