Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba.


każda-ko­bieta-piękna-jest brzydką-w sto­sun­ku-do piękniej­szej-od siebie-każda-brzyd­ka- piękną-w sto­sun­ku-do brzyd­szej
henryk sienkiewiczkażdako­bietapięknajest brzydkąw sto­sun­kudo piękniej­szejod siebiekażdabrzyd­ka pięknądo brzyd­szej każdaczypięknabrzyd­ka w sto­sun­kudo mężczyz­ny które­mu siępodobakażda ko­bietako­bieta pięknapiękna jest brzydkąjest brzydką w sto­sun­kuw sto­sun­ku do piękniej­szejdo piękniej­szej od siebiekażda brzyd­ka piękną w sto­sun­kuw sto­sun­ku do brzyd­szejczy pięknaczy brzyd­ka w sto­sun­ku do mężczyz­ny które­mu się podobakażda ko­bieta pięknako­bieta piękna jest brzydkąpiękna jest brzydką w sto­sun­kujest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szejw sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej

Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych.Ko­loryt nasze­go świata wy­wodzi się ze sto­sun­ku do mat­ki, a je­go for­ma ze sto­sun­ku do ojca.Nig­dy nie będziemy mog­li z całą pew­nością stwier­dzić, na ile nasze sto­sun­ki z in­ny­mi ludźmi są wy­nikiem naszych uczuć, miłości, niena­wiści, dob­ro­ci lub złości, a na ile są spo­wodo­wane sto­sun­kiem sił po­między na­mi a nimi.Ko­bieta, która nie może być brzyd­ka, nie jest piękna.War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu.Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że