Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba.


każda-ko­bieta-piękna-jest brzydką-w sto­sun­ku-do piękniej­szej-od siebie-każda-brzyd­ka- piękną-w sto­sun­ku-do brzyd­szej
henryk sienkiewiczkażdako­bietapięknajest brzydkąw sto­sun­kudo piękniej­szejod siebiekażdabrzyd­ka pięknądo brzyd­szej każdaczypięknabrzyd­ka w sto­sun­kudo mężczyz­ny które­mu siępodobakażda ko­bietako­bieta pięknapiękna jest brzydkąjest brzydką w sto­sun­kuw sto­sun­ku do piękniej­szejdo piękniej­szej od siebiekażda brzyd­ka piękną w sto­sun­kuw sto­sun­ku do brzyd­szejczy pięknaczy brzyd­ka w sto­sun­ku do mężczyz­ny które­mu się podobakażda ko­bieta pięknako­bieta piękna jest brzydkąpiękna jest brzydką w sto­sun­kujest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szejw sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej

Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych. -Rene Nelli
mężczyź-przez-długie-wieki-czu­wali-nad-tym-by ich-sto­sun­ki-z ko­bieta­mi-były-sto­sun­ka­mi-panów-do służebnych
Ko­loryt nasze­go świata wy­wodzi się ze sto­sun­ku do mat­ki, a je­go for­ma ze sto­sun­ku do ojca. -Antoni Kępiński
ko­loryt-nasze­go-świata-wy­wodzi ę-ze sto­sun­ku-do mat­ki-a ­go-for­-ze sto­sun­ku-do ojca
Ko­bieta, która nie może być brzyd­ka, nie jest piękna. -Karl Kraus
ko­bieta-która-nie może-być-brzyd­ka-nie jest piękna
Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że 
piękna-ko­bieta-może-mieć-za przy­jaciela-brzyd­kiego-mężczyznę-tyl­ko-dopóki-pod­sy­ca-w nim-is­kierkę-nadziei-że coś-z te­go