Każda ko­bieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sa­ma mogłaby zastąpić bez tru­du każdą inną.


każda-ko­bieta-uważa ę-za niezastąpioną-choć-sądzi-że ­-mogłaby-zastąpić-bez-tru­-każdą-inną
pitigrillikażdako­bietauważa sięza niezastąpionąchoćsądziże sa­mamogłabyzastąpićbeztru­dukażdąinnąkażda ko­bietako­bieta uważa sięuważa się za niezastąpionąchoć sądziże sa­ma mogłabymogłaby zastąpićzastąpić bezbez tru­dutru­du każdąkażdą innąkażda ko­bieta uważa sięko­bieta uważa się za niezastąpionąże sa­ma mogłaby zastąpićmogłaby zastąpić bezzastąpić bez tru­dubez tru­du każdątru­du każdą innąkażda ko­bieta uważa się za niezastąpionąże sa­ma mogłaby zastąpić bezmogłaby zastąpić bez tru­duzastąpić bez tru­du każdąbez tru­du każdą innąże sa­ma mogłaby zastąpić bez tru­dumogłaby zastąpić bez tru­du każdązastąpić bez tru­du każdą inną

Każda kobieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sama mogłaby zastąpić bez trudu każdą inną.Z mężczyzną na­leży ko­muni­kować się wprost, a nie by­le jak. To nie ko­bieta, co chwy­ta w lot każdą dyg­re­syjkę, każdą alu­zyjkę i nie zgu­bi ni­ci prze­wod­niej, o nie.Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku.Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest straconaKażda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona.Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba.