Każda kobieta powinna mieć co najmniej tę swobodę, by wybrać takie niewolnictwo, jakie jej odpowiada.


każda-kobieta-powinna-mieć-co-najmniej-tę-swobodę-by-wybrać-takie-niewolnictwo-jakie-jej-odpowiada
andre gidekażdakobietapowinnamiećconajmniejswobodębywybraćtakieniewolnictwojakiejejodpowiadakażda kobietakobieta powinnapowinna miećmieć coco najmniejnajmniej tętę swobodęby wybraćwybrać takietakie niewolnictwojakie jejjej odpowiadakażda kobieta powinnakobieta powinna miećpowinna mieć comieć co najmniejco najmniej tęnajmniej tę swobodęby wybrać takiewybrać takie niewolnictwojakie jej odpowiadakażda kobieta powinna miećkobieta powinna mieć copowinna mieć co najmniejmieć co najmniej tęco najmniej tę swobodęby wybrać takie niewolnictwokażda kobieta powinna mieć cokobieta powinna mieć co najmniejpowinna mieć co najmniej tęmieć co najmniej tę swobodę

Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz. -Carlson Richard
im-więcej-w-tobie-cierpliwoś-tym-łatwiej-przychodzi-zaakceptować-życie-takie-jakie-jest-a-nie-domagać-ę-by-było-takie-jakiego-sobie-życzysz
Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i tak się na ogół dzieje. -Gertruda Stein
kobieta-nie-powinna-chudnąć-powinna-raczej-tyć-i-tak-ę-na-ogół-dzieje
Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i na ogół tak się dzieje. -Gertruda Stein
kobieta-nie-powinna-chudnąć-powinna-raczej-tyć-i-na-ogół-tak-ę-dzieje
Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński
przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej