Każda kochana kobieta jest księżniczką w oczach tego, kto się o nią ubiega, i w swoich własnych.


każda-kochana-kobieta-jest-księżniczką-w-oczach-tego-kto-ę-o-ą-ubiega-i-w-swoich-własnych
karel capekkażdakochanakobietajestksiężniczkąoczachtegoktosięniąubiegaswoichwłasnychkażda kochanakochana kobietakobieta jestjest księżniczkąksiężniczką ww oczachoczach tegokto sięnią ubiegaw swoichswoich własnychkażda kochana kobietakochana kobieta jestkobieta jest księżniczkąjest księżniczką wksiężniczką w oczachw oczach tegokto się oo nią ubiegai w swoichw swoich własnychkażda kochana kobieta jestkochana kobieta jest księżniczkąkobieta jest księżniczką wjest księżniczką w oczachksiężniczką w oczach tegokto się o niąsię o nią ubiegai w swoich własnychkażda kochana kobieta jest księżniczkąkochana kobieta jest księżniczką wkobieta jest księżniczką w oczachjest księżniczką w oczach tegokto się o nią ubiega

Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc.Wybiera się tego, kto się cieszy ogólną sympatią, nie tego, kto się o nią stara.Mężczyzna jest problemem, kobieta obrazem. Kto chce wiedzieć, o czym kobieta myśli rzeczywiście - co zresztą jest nieco niebezpiecznym - ten winien na nią tylko patrzeć, lecz nigdy jej się nie przysłuchiwać.Każda normalna kobieta pragnie wyjść za mąż i każda kobieta lubi być trochę tyranizowana.Mędrzec jest sędzią wewnętrznym swoich własnych postępków.Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.