Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie.


każda-miłość-ko­biety-do mężczyz­ny-i od­wrot­nie- w so­bie-niena­wiść-bo człowiek-jest związa­ny-z kimś-ko­go-kocha
james joneskażdamiłośćko­bietydo mężczyz­nyi od­wrot­niema w so­bieniena­wiśćbo człowiekjest związa­nyz kimśko­gokochai to mu od­bieracząstkęwol­nościnie możebyćinaczeja mającza złeut­ratęwłas­nejwol­nościusiłujedru­giegozmu­sićdo te­goaby sięswejwyrzekłcałkowiciekażda miłośćmiłość ko­bietyko­biety do mężczyz­nydo mężczyz­ny i od­wrot­niei od­wrot­nie ma w so­biema w so­bie niena­wiśćbo człowiek jest związa­nyjest związa­ny z kimśko­go kochai to mu od­biera cząstkęcząstkę wol­nościnie może byćbyć inaczeja mając za złeza złe ut­ratęut­ratę włas­nejwłas­nej wol­nościusiłuje dru­giegodru­giego zmu­sićzmu­sić do te­goaby się swejswej wyrzekłwyrzekł całkowiciekażda miłość ko­bietymiłość ko­biety do mężczyz­nyko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­niedo mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­biei od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiśćbo człowiek jest związa­ny z kimśi to mu od­biera cząstkę wol­nościnie może być inaczeja mając za złe ut­ratęza złe ut­ratę włas­nejut­ratę włas­nej wol­nościusiłuje dru­giego zmu­sićdru­giego zmu­sić do te­goaby się swej wyrzekłswej wyrzekł całkowicie

Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin
wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Na Wschodzie ko­biety mają więcej wol­ności. Wol­no im być kochanymi. -Karl Kraus
na wschodzie-ko­biety-mają-więcej-wol­noś-wol­no im być-kochanymi
Prze­bacze­nie jest przywróce­niem so­bie wol­ności, jest kluczem w naszym ręku od włas­nej ce­li więziennej. -Stefan Wyszyński
prze­bacze­nie-jest przywró­niem-so­bie-wol­noś-jest kluczem-w naszym-ręku-od włas­nej-­li-więziennej
Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści. -Tajemna myśl
nig­dy-nie pozwól-by niena­wiść-do jed­ne­go-człowieka-była-większa-ż-miłość-do dru­giego-kochać-znaczy-poz­być ę-nienawiś