Każda niena­wiść, każda pięść wy­ciągnięta prze­ciw bra­tu - jest przegraną.


każda-niena­wiść-każda-pięść-wy­ągnię-prze­ciw-bra­- jest przegraną
stefan wyszyńskikażdaniena­wiśćkażdapięśćwy­ciągniętaprze­ciwbra­tu jest przegranąkażda niena­wiśćkażda pięśćpięść wy­ciągniętawy­ciągnięta prze­ciwprze­ciw bra­tukażda pięść wy­ciągniętapięść wy­ciągnięta prze­ciwwy­ciągnięta prze­ciw bra­tukażda pięść wy­ciągnięta prze­ciwpięść wy­ciągnięta prze­ciw bra­tukażda pięść wy­ciągnięta prze­ciw bra­tu

Niena­wiść mu­si czy­nić pro­duk­tywnym. W prze­ciw­nym ra­zie rozsądniej jest od ra­zu kochać.Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.Ludzi prze­ciw­ko ludziom ponastawiała Lecz pot­knęła się i mas­ka jej spadła Ze wsty­du włas­na niena­wiść ją zjadła A wszys­cy myśle­li, że to wiel­ka gwiazda.I tak dzień zmar­no­wał na cze­kanie, co, jak wie­dział, było grzechem: każdą chwilę na­leży przeżywać. Cze­kanie to grzech prze­ciw cza­som, które do­piero na­dejdą, jak również prze­ciw obec­nym, zlek­ce­ważonym chwilom.Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie.