Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend.


każda-nowa-epoka-wnosi-erratę-do-starych-legend
krystyna sylwestrzakkażdanowaepokawnosierratędostarychlegendkażda nowanowa epokaepoka wnosiwnosi erratęerratę dodo starychstarych legendkażda nowa epokanowa epoka wnosiepoka wnosi erratęwnosi erratę doerratę do starychdo starych legendkażda nowa epoka wnosinowa epoka wnosi erratęepoka wnosi erratę downosi erratę do starycherratę do starych legendkażda nowa epoka wnosi erratęnowa epoka wnosi erratę doepoka wnosi erratę do starychwnosi erratę do starych legend

Każda epoka ma swoich judaszów . -Anonim
każda-epoka-swoich-judaszów
Każda epoka ma własny obraz perwersji. -Anonim
każda-epoka-własny-obraz-perwersji
Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. -Adam Asnyk
każda-epoka-swe-własne-cele-i-zapomina-o-wczorajszych-snach
Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi. -Ernst Junger
epoka-humanitaryzmu-to-epoka-w-której-ludzie-stali-ę-rzadsi
Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych - i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości. -Heinrich Heine
każda-epoka-swoje-wady-które-sumują-ę-z-wadami-epok-wcześniejszych-i-to-właśnie-nazywamy-dziedzictwem-ludzkoś