Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend.


każda-nowa-epoka-wnosi-erratę-do-starych-legend
krystyna sylwestrzakkażdanowaepokawnosierratędostarychlegendkażda nowanowa epokaepoka wnosiwnosi erratęerratę dodo starychstarych legendkażda nowa epokanowa epoka wnosiepoka wnosi erratęwnosi erratę doerratę do starychdo starych legendkażda nowa epoka wnosinowa epoka wnosi erratęepoka wnosi erratę downosi erratę do starycherratę do starych legendkażda nowa epoka wnosi erratęnowa epoka wnosi erratę doepoka wnosi erratę do starychwnosi erratę do starych legend

Nowa epoka nie chce zeszłego natchnienia.Każda epoka ma swoich judaszów .Każda epoka ma własny obraz perwersji.Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach.Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi.Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych - i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości.