Każda praw­dzi­wa miłość mu­si mieć swój Wiel­ki Piątek.


każda-praw­dzi­wa-miłość-mu­-mieć-swój-wiel­ki-piątek
stefan wyszyńskikażdapraw­dzi­wamiłośćmu­simiećswójwiel­kipiątekkażda praw­dzi­wapraw­dzi­wa miłośćmiłość mu­simu­si miećmieć swójswój wiel­kiwiel­ki piątekkażda praw­dzi­wa miłośćpraw­dzi­wa miłość mu­simiłość mu­si miećmu­si mieć swójmieć swój wiel­kiswój wiel­ki piątekkażda praw­dzi­wa miłość mu­sipraw­dzi­wa miłość mu­si miećmiłość mu­si mieć swójmu­si mieć swój wiel­kimieć swój wiel­ki piątekkażda praw­dzi­wa miłość mu­si miećpraw­dzi­wa miłość mu­si mieć swójmiłość mu­si mieć swój wiel­kimu­si mieć swój wiel­ki piątek

Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej.Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.wiem, że świet­li­ki nie gasną na twoim niebie bo gwiaz­dy spa­dając zbyt moc­no parzą pisząc o tym, że boli chcę tyl­ko po­wie­dzieć, że przecież nie każda śmierć jest o umieraniu nie każdy paz­no­kieć o drzazdze a miłość nie każda tli się zwątpieniem to nic, że jest ciebie tak niewiele sko­ro ulot­ne je­dynie praw­dzi­wie istnieje