...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić.


każda-re­ligia-opiera ę-na fab­ry­kac­ji-ta­ka jest is­to­-wiary-wiara to przyj­mo­wanie-za prawdę-te­go-co so­bie
b » dan brown » kod leonarda da vincikażdare­ligiaopiera sięna fab­ry­kac­jita­ka jest is­to­tawiarywiara to przyj­mo­wanieza prawdęte­goco so­biewyob­rażamyja­koprawdęa cze­gonie możemyudowodnićkażda re­ligiare­ligia opiera sięopiera się na fab­ry­kac­jita­ka jest is­to­ta wiarywiara to przyj­mo­wanie za prawdęza prawdę te­goco so­bie wyob­rażamywyob­rażamy ja­koja­ko prawdęa cze­go nie możemynie możemy udowodnićkażda re­ligia opiera sięre­ligia opiera się na fab­ry­kac­jiwiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­goco so­bie wyob­rażamy ja­kowyob­rażamy ja­ko prawdęa cze­go nie możemy udowodnić

Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra.Nie wyob­rażam so­bie, aby wiara miała być ważniej­sza od miłości, a re­ligia właśnie to ją sta­wia na pier­wszym miejscu.Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę.Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować.